ký hiệu rubik 3x3

Các ký hiệu, quy ước cách xoay trong rubik 3×3, 4×4 hoặc các khối lớn hơn

Kí hiệu Rubik bao gồm những chữ cái để mô tả các bước xoay khác nhau của khối lập phương. Học được những kí hiệu này, chúng ta mới có… Xem thêm